Work

9vs11 #4©Rudi Bogaerts 2013
Feb 3, 2014 / 1 note

9vs11 #4©Rudi Bogaerts 2013

9vs11 #3©Rudi Bogaerts 2013
Feb 3, 2014 / 3 notes

9vs11 #3©Rudi Bogaerts 2013

9vs11 #2©Rudi Bogaerts 2013
Feb 3, 2014

9vs11 #2©Rudi Bogaerts 2013

9vs11 #1©Rudi Bogaerts 2013
Nov 6, 2013

9vs11 #1©Rudi Bogaerts 2013

Forêt exceptionnelle ©Rudi Bogaerts 2013
Jun 22, 2013 / 1 note

Forêt exceptionnelle ©Rudi Bogaerts 2013

The Observer ©Rudi Bogaerts 2013
Jun 22, 2013

The Observer ©Rudi Bogaerts 2013

Hampton-Bays Revisited ©Rudi Bogaerts 2013
Jun 22, 2013 / 3 notes

Hampton-Bays Revisited ©Rudi Bogaerts 2013

HU-8121 Revisited ©Rudi Bogaerts 2013
Jun 22, 2013

HU-8121 Revisited ©Rudi Bogaerts 2013

Espace ©Rudi Bogaerts 2013
Jun 22, 2013 / 2 notes

Espace ©Rudi Bogaerts 2013

Fade out ©Rudi Bogaerts 2012
Jun 22, 2013 / 3 notes

Fade out ©Rudi Bogaerts 2012

Kirascape souvenir 2012
Jun 22, 2013

Kirascape souvenir 2012

Crossroads ©Rudi Bogaerts 2011
Jan 3, 2012 / 6 notes

Crossroads ©Rudi Bogaerts 2011

Golovanovo border ©Rudi Bogaerts 2011
Jan 2, 2012 / 5 notes

Golovanovo border ©Rudi Bogaerts 2011

Frames of reference I-II-III ©Rudi Bogaerts 2011
Jan 2, 2012 / 6 notes

Frames of reference I-II-III ©Rudi Bogaerts 2011